Komunalno

poduzeće Kistanje d.o.o.

O nama

Novosti

Općina Kistanje je od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dobila 500 spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada -reciklabilni otpad, grupa 1-D-KANTE (HDPE) za reciklabilni otpad zapremnine 240 l, koje će putem Komunalnog poduzeća Kistanje d.o.o. podjeliti stanovnicima Općine Kistanje. Spremnici su pogodni za prikupljanje uobičajene frakcije otpada, preostali miješani komunalni otpad, biootpad, staklo, papir, plastična ambalaža, limenke.

Stranica 3 od 4

Komunalno poduzeće Kistanje
Dr Franje Tuđmana 101, Kistanje
tel: 022/338–760
fax: 022/338-936